We houden het graag netjes, leuk en beschaafd op het festivalterrein. Daarom vragen we je rekening te houden met de volgende zaken:

 • Het is niet toegestaan op en/of rondom het festivalterrein reclame-uitingen in welke vorm dan ook te verspreiden of op te hangen zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie.
 • Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen, alsmede voor schade in welke vorm dan ook aan bezoekers zelf.
 • Het is voor bezoekers jonger dan 18 jaar niet toegestaan alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie, beveiliging, medisch team en andere bij het festival betrokken partijen.
 • Hinderlijk gedrag kan leiden tot verwijdering van het evenemententerrein.
 • Het is bezoekers niet toegestaan mee te nemen:
 • – plastic flessen, blik- of glaswerk of op een andere manier verpakte dranken.
 • – grote hoeveelheden voedsel.
 • – professionele opnameapparatuur voor audio, film en video
  – wapens of andere gevaarlijke voorwerpen
  – harddrugs
  Tijdens het betreden van het festivalterrein worden bezoekers hierop gecontroleerd.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Rijwielen, scooters, brommers e.d. zijn niet toegestaan op het evenemententerrein. Deze dienen in de daarvoor bestemde stallingen geplaatst te worden. Rijwielen die vastzitten aan hekken van het festival, zullen worden los geknipt en verwijderd.
 • Het is niet toegestaan open vuur te veroorzaken of vuurwerk af te steken op het evenemententerrein.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.
 • Bij bezoek aan het festein heeft de organisatie het recht om u te visiteren. Voorwerpen kunnen in beslag worden genomen. Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats waar de voorstelling zich bevindt: professioneel foto-, film- en andere opname-apparatuur, dieren, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk, harddrugs.
 • De organisatie behoudt zich het recht om het programma te wijzigen. Het betreden en bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • e organisatie is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk en/of geestelijk letsel als gevolg van bezoek aan het festival..

  Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie. Parkeren is alleen toegestaan op de aangegeven terreinen - geheel op eigen risico. Bij evenementen met muziekversterking kan gehoorbeschadiging optreden, de organisatie is hiervoor niet verantwoordelijk.

 • Kleding: Mits er geen racistische uitingen op staan. Voetbal (club) kleding en motorjacks zijn verboden. Bezoekers die dit verbod negeren kunnen de toegang geweigerd worden.
 • Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 • Het is verboden eigendommen van de organisatie of het evenement mee naar buiten te nemen. Verder zijn alle geschreven en ongeschreven regels van toepassing